Rashi Bahri Chitnis

Rashi Bahri Chitnis

SOE Award Recipient 2021 • Science & Technology • Rashi Bahri Chitnis,…

Jenna Berg

Jenna Berg

SOE Award Recipient 2020 • Science & Technology • Jenna Berg •…

Shawn Sullivan

Shawn Sullivan

SOE Award Recipient 2019 • Science & Technology • Shawn Sullivan •…

Kristin Denault

Kristin Denault

SOE Award Recipient 2018 • Science & Technology • Kristin Denault •…

Payal Kamdar

Payal Kamdar

SOE Award Recipient 2017 • Science & Technology Payal Kamdar Santa Barbara,…

Andrea Neal

Andrea Neal

SOE Award Recipient 2016 • Science & Technology • Giving Back Award…

Anupama Vaid

Anupama Vaid

SOE Award Recipient 2015 • Science/Technology Anupama Vaid Santa Barbara, CA ParentSquare…

Michele Hinnrichs

Michele Hinnrichs

SOE Award Recipient 2014 • Science/Technology Michele Hinnrichs Santa Barbara, CA Gas…

Ali Bauerlein

Ali Bauerlein

SOE Award Recipient 2013 • Medical/Science/Technology Ali Bauerlein Santa Barbara, CA Inogen…

Darya Bronston

Darya Bronston

SOE Award Recipient 2012 • Science & Technology Darya Bronston Santa Barbara,…

Barbara Tzur

Barbara Tzur

SOE Award Recipient 2011 • Science & Technology Barbara Tzur Santa Barbara,…